Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

10-10-2017

Θέση Εκπαιδευτή

Μάθημα: Reporting (A΄ εξάμηνο)
(Μάθημα βασικής κατάρτισης)
Ώρες μαθήματος/εβδομάδα (Θ, Ε, Σ): 2, 2, 4
Σκοπός – Μαθησιακά αποτελέσματα:
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές διαδικασίες και αρχές του ρεπορτάζ, το οποίο αποτελεί τον "θεμέλιο λίθο" του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τους τρόπους δημοσιογραφικής έρευνας που συμβάλλουν στην αποκάλυψη της «αλήθειας». Παράλληλα, το μάθημα στοχεύει στο να καταστούν ικανοί οι καταρτιζόμενοι να διακρίνουν και να αξιολογούν την είδηση, να αναζητούν και να βρίσκουν τις πηγές του ρεπορτάζ, να τις αξιοποιούν κατάλληλα εντός του πλαισίου της δημοσιογραφικής δεοντολογίας καθώς και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές για ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Παράλληλα, στόχος είναι οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο και συγκεκριμένα με τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βασικές πηγές ειδήσεων, πέραν των κλασσικών πηγών του ρεπορτάζ, αφού η εκμάθηση της ορθής αξιοποίησής τους είναι το κλειδί για την αποφυγή των ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών (fake news). Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι σπουδαστές είναι ενδεδειγμένο να «δοκιμαστούν» στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ειδήσεων, στην πραγματοποίηση και συγγραφή των πρώτων τους ρεπορτάζ. Αποτελεί μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν βασικές γνώσεις - ικανότητες - δεξιότητες για την ειδικότητά τους.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
 Το Ρεπορτάζ και η αποκάλυψη της αλήθειας. Πηγές έμπνευσης για ένα ρεπορτάζ. Βασικά εφόδια του δημοσιογράφου (παιδεία, φαντασία, περιέργεια κλπ.). Προτεινόμενη άσκηση: Προτάσεις ρεπορτάζ από τους σπουδαστές.
 Είδηση και ρεπορτάζ. Βασικές κατευθύνσεις για την αναζήτηση της είδησης. Κριτήρια αξιολόγησης της είδησης. Προτεινόμενη άσκηση: Αξιολόγηση διαφόρων ειδήσεων.
 Μεθοδολογία του ρεπορτάζ: Τρόποι οργάνωσης του ρεπορτάζ. Διάκριση ανάμεσα στο γεγονός και το φαινόμενο. Τα μέσα και οι τεχνικές του ρεπόρτερ για την άντληση της είδησης. Προτεινόμενη Άσκηση: Πώς οι σπουδαστές θα οργανώσουν το ρεπορτάζ που έχουν προτείνει.
 Ο δημοσιογράφος και οι πηγές του. Βασικές πηγές για ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Πώς ελέγχεται η «αξιοπιστία» των πηγών (θέση, διασταύρωση, εμπειρία κλπ.) Προτεινόμενη άσκηση: Ποιες πηγές έχουν επιλέξει οι σπουδαστές; Συζήτηση & εμπλουτισμός των προτάσεων.
 Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πηγές. Η χρησιμότητά τους στην αναζήτηση της είδησης. Πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται. Σχετική άσκηση, εντοπισμός παραδειγμάτων.
 Ψευδείς και παραπλανητικές ειδήσεις (fake news). Ο δημοσιογράφος θα πρέπει να τις διακρίνει και να τις απορρίπτει. Η ανάγκη της εξακρίβωσης. Προτεινόμενη άσκηση: Παρουσίαση περιπτώσεων στις οποίες δημοσιογράφοι έχουν «παρασυρθεί» από παραπλανητικές ειδήσεις.
 Βασικές αρχές για ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Σχετική άσκηση πάνω στα ρεπορτάζ που οι σπουδαστές πραγματοποιούν.
 Κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Αρχές δεοντολογίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
 Η «προσφερόμενη» δημοσιογραφία εκ μέρους των πηγών και η δημοσιογραφία της έρευνας. Οι κώδικες του δημοσιογράφου με τις πηγές του (επίσημη, ανεπίσημη, off the record ενημέρωση). Πόσο σημαντική είναι η τήρηση του off the record για την αξιοπιστία του δημοσιογράφου. Προτεινόμενη άσκηση: Σχετικά παραδείγματα με αναφορά και ανάγνωση σχετικών άρθρων.
 Είδη Ρεπορτάζ: Εισαγωγή στα βασικά είδη του ρεπορτάζ. Ποιοι είναι οι διαπιστευμένοι ρεπόρτερ. Σχετική άσκηση.
 Το προσωπικό αρχείο και η σημασία του. Η δημοσιογραφική ατζέντα, πώς οργανώνεται, πώς χρησιμοποιείται. Προτεινόμενη άσκηση: Διόρθωση του ρεπορτάζ ή των ρεπορτάζ που έχουν κάνει οι σπουδαστές.
 Παρουσίαση και μελέτη περιπτώσεων μεγάλων δημοσιογραφικών αποκαλύψεων και αποκλειστικών ειδήσεων από το διεθνή και τον ελληνικό χώρο. Προτεινόμενη άσκηση: Συνέχεια στη διόρθωση των ρεπορτάζ που έχουν πραγματοποιήσει οι σπουδαστές.
 Τρόποι παρουσίασης της είδησης / του ρεπορτάζ. Τα βασικά στοιχεία της είδησης (τα 5W και το H: Who, What, Where, When, Why, How). Η ανεστραμμένη πυραμίδα.
 Αξιολόγηση των ειδήσεων στα διαφορετικά Μέσα ενημέρωσης. Προτεινόμενη Άσκηση: Πώς θα παρουσιάζατε ένα από τα ρεπορτάζ σας σε διαφορετικά Μέσα ενημέρωσης;
 Εκφορά του δημοσιογραφικού λόγου. Οι διαφορές σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Τρόποι παρουσίασης του ρεπορτάζ στα διαφορετικά Μέσα ενημέρωσης.


Μάθημα: Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (A΄ εξάμηνο)
(Μάθημα εξειδίκευσης)
Ώρες μαθήματος/εβδομάδα (Θ, Ε, Σ): 0, 3, 3
Σκοπός – Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να εφαρμόσουν δημιουργικά στην πράξη - στο πλαίσιο συγκεκριμένων προφορικών παρουσιάσεων, γραπτών εργασιών ή πρακτικών εγχειρημάτων (projects) - τις γνώσεις που αποκόμισαν από όλα τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου (Α΄ εξάμηνο). Στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να εμπλακούν σε δράσεις που προσομοιώνουν - στο μέτρο του δυνατού - τις πραγματικές συνθήκες εργασίας του δημοσιογράφου έτσι ώστε αφενός να ελέγξουν τις ατομικές τους κλίσεις / τις δυνατές πτυχές των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους και αφετέρου να διερευνήσουν τους τομείς εκείνους όπου το γνωστικό τους υπόβαθρο και οι δεξιότητές τους χρήζουν βελτίωσης.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι ενδεδειγμένο οι σπουδαστές - υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή - να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μέσα ενημέρωσης και να παρακολουθούν σεμινάρια και ημερίδες αναφορικά με το αντικείμενό κατάρτισης του τρέχοντος εξαμήνου, δράσεις οι οποίες θα λειτουργούν ως βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων εγχειρημάτων (π.χ. διενέργεια συνεντεύξεων, πραγματοποίηση ρεπορτάζ). Κάποιες εργασίες μπορεί να εκπονούνται σε εβδομαδιαία βάση και κάποιες άλλες να είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Στο τέλος του εξαμήνου οι καταρτιζόμενοι είναι καλό να κληθούν να παραδώσουν ένα ολοκληρωμένο εγχείρημα (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο) μέσα από το οποίο θα αναδεικνύονται οι αποκτηθείσες γνώσεις από τη συνολική κατάρτιση του τρέχοντος εξαμήνου. Αποτελεί μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις - ικανότητες - δεξιότητες για την ειδικότητά τους.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Ενδεικτικές εργασίες / εγχειρήματα (project) για το Α΄ εξάμηνο με βάση τα διδασκόμενα μαθήματα:
 Πρωτόλεια έρευνα και καταγραφή από μέρους των εκπαιδευομένων σημαντικών σταθμών / σημαντικών ορόσημων της δημοσιογραφίας (στην Ελλάδα και διεθνώς) μέσα από αναζήτηση αρχειακού υλικού σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα.
 Ανεύρεση υλικού σε σχέση με τη δημοσιογραφική κάλυψη σημαντικών γεγονότων του παρελθόντος με στόχο την κριτική προσέγγιση της ορθής εφαρμογής ή της καταστρατήγησης των αρχών του ρεπορτάζ.
 Πραγματοποίηση απλών ρεπορτάζ μικρής κλίμακας με στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές και διαδικασίες του ρεπορτάζ.
 Ανάλυση διαφόρων τύπων δημοσιογραφικών κειμένων και συγγραφή μικρών, πρωτότυπων κειμένων με στόχο τον εντοπισμό των πιο συνηθισμένων λαθών στη χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας.
 Συγγραφή δημοσιογραφικών κειμένων για το διαδίκτυο με στόχο την εμπέδωση των τεχνικών γραφής και παρουσίασης ειδήσεων στο πλαίσιο της διαδικτυακής δημοσιογραφίας. Δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή του μαθήματος «Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία».
 Ανεύρεση και ανάλυση "ψευδογεγονότων" (στημένων επικοινωνιακών δρώμενων) στο πλαίσιο της επικαιρότητας με στόχο την εμπέδωση θεωριών της επικοινωνίας και την κριτική σκέψη αναφορικά με τις βασικές αρχές της δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων.
 Προφορική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας και των δράσεων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ενός επιτυχημένου οργανισμού / φορέα.
 Προφορική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας και των δράσεων του Γραφείου Τύπου ενός επιτυχημένου οργανισμού / φορέα.
 Ανάθεση εγχειρήματος με στόχο την προσομοίωση της ευρύτερης λειτουργίας ενός Γραφείου Τύπου (π.χ. διαδικασία media monitoring, διαδικασία αποδελτίωσης και συγγραφής αναφοράς - report με βάση συγκεκριμένο θέμα).
 Προσομοίωση της διαδικασίας διενέργειας συνέντευξης Τύπου με στόχο την εμπέδωση των διαδικασιών που επιτελούνται τόσο από πλευράς φορέα-διοργανωτή όσο και από πλευράς δημοσιογράφου.
 Ανάθεση εγχειρήματος με στόχο την προετοιμασία και τη διαμόρφωση μιας δράσης Δημοσίων Σχέσεων για έναν συγκεκριμένο οργανισμό / φορέα.


Μάθημα: Αγωγή του Λόγου (A΄ εξάμηνο)
(Μάθημα βασικής κατάρτισης)
Ώρες μαθήματος/εβδομάδα (Θ, Ε, Σ): 1, 1, 2
Σκοπός – Μαθησιακά αποτελέσματα:
Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι, μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής άσκησης, η εκμάθηση της ορθής εκφοράς και προφοράς της ελληνικής γλώσσας προκειμένου να επιτευχθεί η απάλειψη των φωνητικών ατελειών, η απαλλαγή από τα εγγενή και επίκτητα φωνητικά ελαττώματα, καθώς και η βελτίωση του προφορικού λόγου, φορέας του οποίου είναι η φωνή. Απαραίτητη η συνδρομή της ορθοφωνίας, ως δάνειο από το επάγγελμα της υποκριτικής, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα άρθρωσης, σολοικισμοί και σαρδάμ. Στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να μπορέσουν να αντιληφθούν τη σημασία του ελέγχου της αναπνοής (διαφραγματική αναπνοή) μέσα από ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος καθώς και να συνειδητοποιήσουν ότι ο φυσικός ήχος της φωνής αποτελεί εργαλείο του επαγγελματία δημοσιογράφου, καθιστώντας τον λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικό στο κοινό του. Αποτελεί μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν βασικές γνώσεις - ικανότητες - δεξιότητες για την ειδικότητά τους.
Περιεχόμενο του Μαθήματος:
 Η εισπνοή και η εκπνοή - που αποτελούν την αναπνοή - βοηθούν στην παραγωγή της φωνής και κατά συνέπεια του λόγου. Γλώσσα και λόγος.
 Λόγος - Ομιλία - Επικοινωνία: Προτεραιότητα προφορικού λόγου έναντι γραπτού. Μεγαλύτερη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.
 Διαταραχές του λόγου. Δυσκολίες στην κατανόηση και έκφραση. Τραύλισμα.
 Μηχανισμοί παραγωγής φωνής και τα διάφορα είδη φωνών. Τοποθέτηση και σχηματισμός της φωνής, υγιεινή της φωνής.
 Περί φθόγγων: Άρθρωση, παθολογία και κανόνες προφοράς. Καθαρή και ασαφής ομιλία. Ασκήσεις άρθρωσης /ορθοφωνίας.
 Ακουστική αντίληψη. Τρόποι εξάλειψης εγγενών και επίκτητων ιδιωμάτων. Απάλειψη φωνητικών ατελειών.
 Σχηματισμός φωνημάτων. Πάθη φωνημάτων (πάθη φωνηέντων και πάθη συμφώνων).
 Φυσική και τεχνική αναπνοή. Η χρήση και ο έλεγχος της αναπνοής.
 Διαφραγματική αναπνοή. Ασκήσεις.
 Παύση-Στίξη. Η σημασία των παύσεων και των σημείων στίξης στην ανάγνωση.
 Τονισμός και χρωματισμός της φωνής. Ασκήσεις με ανάγνωση κειμένων.
 Ρυθμός. Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση, η αύξηση και η μείωση της έντασης της φωνής, το «στρογγυλό» άκουσμα κάθε λέξης.
 Εφαρμογές: Εκφωνήσεις κειμένων και λεκτικές ασκήσεις.
 Χαλάρωση και ένταση, συγκέντρωση προσοχής. Ασκήσεις.
 Δημιουργική ομιλία. Αξιοποίηση των γλωσσικών συστατικών και μηχανισμών.


Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες