Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

17-02-2018

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ από Μαθήματα των καταρτιζομένων ΙΕΚ

Οι Αιτήσεις απαλλαγής από μάθημα θα κατατεθούν στο γραφείο του ΙΕΚ από τον υπεύθυνο τμήματος καταρτιζόμενο της κάθε ειδικότητας την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, δεν θα εγκριθεί αιτούμενη απαλλαγή. Δεν γίνονται δεκτές συμπληρώσεις εγγράφων στην αίτηση που έχετε καταθέσει μετά από την 23η Φεβρουαρίου. Πληροφορίες για τις απαλλαγές θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ.  Παρακαλώ να τυπώσετε το έντυπο της αίτησεως απαλλαγής από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ......... "έντυπο απαλλαγής"

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1)την υπ΄αριθμ. 5954/2-7-2014 Υ.Α. «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (1807 Β΄),άρθρο 16, παρ. 1 & 2, σύμφωνα με τις οποίες:

 «1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.»

 2) το υπ΄αριθμ. 47023/18-3-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΔΒΜ με θέμα «Απαλλαγές από μαθήματα των καταρτιζομένων ΙΕΚ»

 3)την έκδοση νέων Οδηγών Σπουδών σε ειδικότητες του ν. 4186/2013

 4) τις αιτήσεις απαλλαγής από μαθήματα των καταρτιζομένων ΙΕΚ

 σας ενημερώνουμε ότι:

 Α) η απόφαση απαλλαγής από μαθήματα που αφορά τόσο στην πιστοποιημένη χρήση Η/Υ και στο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, όσο και σε πιστοποιημένο προσόν σε ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας, συνεπώς όσες αιτήσεις αφορούν σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλετε να τις εξετάσετε και να εκδώσετε απόφαση. Οι αιτήσεις καταρτιζομένων αυτής της κατηγορίας, που έχουν αποσταλεί στη ΓΓΔΒΜΝΓ, θα σας επιστραφούν λόγω αρμοδιότητας.

 Β) όσον αφορά τις αιτήσεις των καταρτιζομένων για απαλλαγή από μαθήματα όλων των υπολοίπων κατηγοριών, η απαλλαγή γίνεται με γνώμονα: α) τους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων του ν. 4186/2013 και β) τους παλαιούς Οδηγούς Σπουδών (του ν. 2009/1992)για ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί νέοι Οδηγοί Σπουδών και σύμφωνα με την ακολούθως παρατιθέμενη διαδικασία.

 Η ακολουθητέα διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:

 I. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχει κατοχυρώσει ο καταρτιζόμενος σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

 

II. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

iii) Αναλυτική βαθμολογία και

iv) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.

 

III. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται.

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες