Χάρτης | Επικοινωνία
 

 
 

Tεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/ webdesigner-developer/ video games)


 

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου της ειδικότητας προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε και προορίζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών (application software) με έμφαση στην web τεχνολογία, στα πλαίσια δραστηριότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Ακόμα στις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης κατασκευής παιχνιδιών και γενικότερα αλληλεπιδραστικών εφαρμογών από τη μεριά του προγραμματιστή.

Αναλυτικότερα μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς ή στον Ιδιωτικό τομέα στην:

 • εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες,

 • συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, στη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια,

 • πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

 • αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής - υλοποίηση - συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.
 • Σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (application software) τεχνολογίας internet και τηλεματικής π.χ. δημιουργία ιστοχώρων (web site), ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμεσικού περιεχομένου, τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet

 • Σχεδίαση και σύνδεση βάσης δεδομένων με το περιβάλλον προγραμματισμού και τις διαδικτυακές εφαρμογές

 • Χρήση Πληροφορικών Συστημάτων (ΠΣ) και ανεξάρτητων Η/Υ

 • Τεχνική υποστήριξη ΠΣ και ανεξάρτητων Η/Υ

 • Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής (hardware, software, ψηφιακά προϊόντα)

 • Διαχείριση συστήματος (system admin) ή βάσεων δεδομένων (DBA) ή ασφάλειας (Sec Admin) web site.

 • Διαχείριση ΠΣ παροχής υπηρεσιών internet

 • Διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας ΠΣ ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών

 • Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς που κατασκευάζουν, υποστηρίζουν, διαχειρίζονται ή πωλούν υλικό και λογισμικό επικοινωνιών αιχμής.

Mπορεί να εργασθεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.

 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής.


Επαγγελματικά Καθήκοντα

Ο πιστοποιημένος στην ειδικότητα

 • εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού.

 • Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) με έμφαση στις τεχνολογίες web (π.χ. δημιουργία ιστοχώρων, ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων – τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet), κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

 • Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία ΠΣ ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών

 • Εγκαθιστά (installation) και διαμορφώνει κατάλληλα (configuration) το λογισμικό, δικτύων Η/Υ (WAN-MAN-LAN) με έμφαση στα δίκτυα internet/intranet

 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα internet/intranet και τηλεματικής

 • γνωρίζει τις βασικές αρχές του δομημένου και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και να μπορεί να φέρει σε πέρας εφαρμογές με τη χρήση αυτών

 • γνωρίζει τις βασικές αρχές της δημιουργίας ενός user interface για interactive ή μη εφαρμογές

 • γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του pipeline στις κάρτες γραφικών

 • γνωρίζει αρχές προγραμματισμού 2D & 3D γραφικών

 • γνωρίζει την ειδική βιβλιογραφία, τον ειδικό περιοδικό τύπο και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης (internet) στους τομείς της ειδικότητας

 • μπορεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά εφαρμογών για interactive training στη βιομηχανία

Ειδικά επαγγελματικά προσόντα

Στην έρευνα και την εξέλιξη των εφαρμογών σε interactive περιβάλλοντα καθώς και στη δημιουργία mods για πλατφόρμες παιχνιδιών. Mέσω των δυνατοτήτων επικοινωνίας με τη χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Internet κλπ) oι ασχολουμένοι με την τεχνολογία και τον προγραμματισμό interactive εφαρμογών φορείς μπορούν να έλθουν σε άμεση επαφή με τα κάθε είδους εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα στον κόσμο, όπου και αν αυτά βρίσκονται, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες βάσεις δεδομένων και πληροφοριών, κ.λ.π.

Μπορούν επίσης να υλοποιήσουν πλατφόρμες εκπαίδευσης που χρειάζονται γραφικά Η/Υ, όπως π.χ. εξομοιωτές πτήσης, εκμάθηση οδήγησης, κ.α. Έτσι γενικά μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα γενιά εφαρμογών για interactive training στη βιομηχανία.

ωρολόγιο πρόγραμμα


οδηγός σπουδών παλιάς ειδικότητας τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής

 

ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής

 

οδηγός σπουδών παλιάς ειδικότητας τεχνικός σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδας (web designer - developer)

 

ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας τεχνικός σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδας (web designer - developer)

 

οδηγός σπουδών παλιάς ειδικότητας τεχνικός προγραμματισμού παιχνιδιών και ψυχαγωγικών εφαρμογών (video games)

 

ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας τεχνικός προγραμματισμού παιχνιδιών και ψυχαγωγικών εφαρμογών (video games)

 


 

Μαθήματα

Τα μαθήματα της ειδικότητας κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:

 

εξάμηνο α’

θ

ε

εισαγωγή στην πληροφορική

2

2

αλγοριθμική και δομές δεδομένων I
γλωσσά προγραμματισμού I (pascal)

2

3

αρχιτεκτονική υπολογιστών

1

1

λειτουργικά συστήματα

2

2

επικοινωνίες δεδομένων

2

 

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

 

   

εξάμηνο β’

θ

ε

εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet
διδάσκουσα: Νίκη Μαθιουδάκη, Πληροφορικός

2

3

βάσεις δεδομένων I
διδάσκων: Νίκος Παπαχριστοδούλου, Πληροφορικός

2

2

γλώσσα προγραμματισμού II (c)
διδάσκων: Μανώλης Πιτσιδιανάκης, Πληροφορικός

2

4

ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας (photoshop)
διδάσκων: Μανώλης Παπαδομανωλάκης, Πληροφορικός

 

2

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
επόπτης: Κωνσταντίνος Πλατινάκης, Πληροφορικός

 

3

 

   

εξάμηνο γ’

θ

ε

βάσεις δεδομένων IΙ

 

2

γλώσσα προγραμματισμού III (αντικειμενοστραφής προγραμματισμός c++)

 

3

γλώσσα προγραμματισμού IV (opengl)

 

2

γλώσσα προγραμματισμού V (php)

 

4

εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (unreal editor, half life, doom editor)

 

3

εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών ι (3ds max)

 

3

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

 

   

εξάμηνο δ’

θ

ε

γλώσσα προγραμματισμού ΙV (opengl)

 

2

εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (unreal editor, half life, doom editor)

 

2

εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών Ι (3ds max)

 

3

ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών σε περιβάλλον μικροσυσκευών και η/υ (c++, java)

 

2

ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων

 

2

εργαλεία επεξεργασίας video

 

2

πολυμεσικά εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (flash)

 

2

εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet

 

2

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

3

Πίσω

//
 
 
 
Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες